Netwerk KANS deelt, bundelt, verkent en stemt af. Het netwerk bestaat op dit moment uit 12 (middel)grote steden, die samenwerken op het gebied van ruimtelijke klimaatadaptatie. We delen ervaringen en inzichten met elkaar. KANS onderscheidt zich van andere netwerken door haar praktische en concrete karakter, gericht op tastbare resultaten. Daarnaast is het onderlinge gesprek leidend, met informele uitwisselingen en ad hoc samenwerkingen.

KANS groeit. Ook meedoen? Neem contact met ons op. Meer weten? Lees verder.

Stresstest

Gemeenten en waterschappen brengen de kwetsbaarheid voor weersextremen in beeld met een stresstest. Zij onderzoeken waar en wanneer welke knelpunten kunnen ontstaan. Dit beeld baseren zij op de verzamelde informatie over de effecten van klimaatverandering en de gevoeligheid van objecten en functies. De resultaten van de stresstest maken ze openbaar, zodat ook burgers en bedrijven inzicht hebben in de kwetsbaarheid van hun gebied en de urgentie van maatregelen.

Risicodialoog

Gemeenten, waterschappen en provincies starten een dialoog met gebiedspartners om het bewustzijn over kwetsbaarheid voor weersextremen te vergroten. Zij bepalen met elkaar welke risico’s wel en welke niet acceptabel zijn, welke maatregelen nodig zijn en wie die maatregelen neemt. Doel van de risicodialoog is het opstellen van gezamenlijke ambities, afwegingskaders en – waar nodig – maatregelen voor klimaatadaptatie. Die maatregelen moeten terecht komen in een uitvoeringsprogramma en beleid.

 

Uitvoeringsagenda

Gemeenten, waterschappen en provincies stellen op basis van de risicodialoog een uitvoeringsprogramma op. Daarin werken zij uit welke maatregelen gepland zijn, wie wat doet en hoe de maatregelen gefinancierd worden. In dit proces kiezen zij effectieve maatregelen voor hun opgaven om een klimaatbestendige inrichting te realiseren. Daarbij benutten zij zo veel mogelijk synergie met andere opgaven. Deze insteek helpt om bewoners en bedrijven mee te nemen in een integrale aanpak.

Beleid

Gemeenten en provincies gebruiken de op te stellen omgevingsvisie om uitvoeringsafspraken te maken in (gebiedsgerichte) programma’s. Waar nodig kan dit beleid juridisch ondersteund worden met regels in de omgevingsverordening (provincie), het omgevingsplan (gemeente) en de waterschapsverordening (waterschap). Zij bekijken in de komende jaren (uiterlijk in 2022) of aanpassing van lokale regelgeving gewenst is. Sommige gemeenten, zoals Eindhoven, hebben al lokale regelgeving aangepast.