Den Bosch: DNA voor Omgevingsvisie

Den Bosch is een van de pilots van het waterschap Aa en Maas voor het STOWA-project ‘DNA voor de Omgevingsvisie’.

Het waterschap Aa en Maas wil graag in een vroegtijdig stadium participeren bij de voorbereiding van gemeentelijke Omgevingsvisies. De insteek van het waterschap is om vanuit een landschapsanalyse
te focussen op:

  1. Integraal opnemen van klimaatadaptatie in omgevingsvisies, mede vanuit beleidsvisie ‘Weer, een uitdaging’ en de resultaten van de klimaatstresstesten
  2. Borgen van watersystemen, mede vanuit Wateragenda 2030 Het waterschap Aa en Maas participeert daarom in het STOWA-project ‘DNA voor de Omgevingsvisie’. In dit project wordt een indicatieve verkenning uitgevoerd van de kansrijkheid van de systeemaanpak als fundament voor een Omgevingsvisie. STOWA bevordert mede met dit project dat de ‘genius loci’ (het DNA van de omgeving) de basis is voor ontwerp, inrichting en gebruik van de omgeving. DNA staat ook voor De Natuurlijke Alliantie’ de methode die als basis wordt gebruikt voor de pilots.

De pilot van Aa en Maas is opgepakt met de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss én de provincie Noord-Brabant. Het waterschap motiveert deze brede benadering en samenwerking op de volgende manier: watersystemen, maar ook bodem, groen en klimaatadaptatie houden niet op bij de gemeentegrens. De problematiek is voor de aangrenzende polders en dorpen vergelijkbaar en beide gemeenten hebben een hoog ambitieniveau voor wat betreft klimaatadaptatie.

Men heeft de overtuiging dat het landschap, gevormd door bodem, groen en water, bepalend is voor zowel de opgaven voor water en (leef )klimaat als de kansen die dit landschap biedt om deze opgaven in de vullen. Provincie en waterschap verwachten dat de pilot impact kan hebben binnen haar eigen programma’s en mogelijk voor de programma’s en projecten van Den Bosch en Oss.

Gemeente

Den Bosch

Andere partijen

Waterschap Aa en Maas

Kernvraag

Participeren op de Omgevingsvisie

Contactpersoon