Natuurlijke alliantie Amersfoort

In de methode van de natuurlijke alliantie worden drie thema’s gecombineerd in één ruimtelijke pijler: bodem, water en groen. Deze aspecten vormen samen de natuurlijke alliantie. Bodem, groen en water vormen de eigenheid van de stad en geven richting aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de ondergrond voor de stad en geven een kader voor herijking van kosten en baten én voor gewenste/noodzakelijke eigendomsverhoudingen.

De alliantie biedt oplossingen voor veel knelpunten. De drijvende kracht achter de stedelijke kringloop wordt gevormd door de ondergrond als drager van álle ruimtelijke ontwikkelingen, en ook als bron van energie, materialen, voedsel en leven. Om ook in de toekomst duurzaam gebruik te kunnen maken van de 3e dimensie, moeten boven- en ondergrondse belangen goed op elkaar worden afgestemd. Daarbij is de centrale vraag: van welke diensten kunnen de vruchten worden geplukt voor de duurzame ontwikkeling van Amersfoort en welke waarde kan hiermee worden gerealiseerd?

In een structuurvisie moeten veel belangen worden afgewogen, die vaak onderling moeilijk vergelijkbaar zijn (zoals verkeer, exploitatie, sociale aspecten, klimaat). Het is gewenst dat ook deze belangen in pijlers worden gecombineerd. Het structuurbeeld van de natuurlijke alliantie is inspirerend en verrijkend voor de andere belangen. Soms is een afweging van belangen noodzakelijk. Deze methode helpt bestuurders om afwegingen te maken over de hoofdlijnen van het ruimtelijke
beleid.

Gemeente

Amersfoort

Andere partijen

Waterschap Vallei en Veluwe, Wur/Alterra, GrondRR landschapsarchitect

Kernvraag

Combinatie van bodem, groen en water in een natuurlijke alliantie.

Contactpersoon