AMBITIES

Een overzicht van alle artikelen.

Nijmegen - Omgevingsvisie

Nijmegen – Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie beschrijft de kwaliteit en ontwikkeling van haar fysieke leefomgeving voor de lange termijn. Nijmegen geeft aan deze eis invulling met de Nijmeegse Omgevingsvisie. Hierin leggen we onze langetermijnvisie tot 2040 voor de stad vast. Met richtinggevende speerpunten voor de sociaal-economische en fysieke leefomgeving. De Nijmeegse Omgevingsvisie is de opvolger van de Structuurvisie uit 2013.

Regionale Klimaatadaptatie Strategie Rijk van Maas en Waal

Regionale Klimaatadaptatie Strategie Rijk van Maas en Waal

Op basis van de uitgevoerde regionale stresstesten in de regionale klimaateffectatlas en de risicodialogen is geconcludeerd dat de regio gevoelig tot zeer gevoelig is voor alle klimaateffecten.

Meet je stad

Amersfoort: Meet je stad!

Meet je stad! is een project waarbij betrokken burgers in en rond Amersfoort het klimaat in de eigen leefomgeving onderzoeken. Dit onderzoek wordt vormgegeven door drie groepen; de meetgroep, de verhalengroep en de floragroep. Deze groepen bestaan hoofdzakelijk uit burgerwetenschappers; gewone, nieuwsgierige Amersfoorters die, gedreven door individuele interesses, onderzoek doen naar onder meer temperatuur, persoonlijke klimaatbeleving en bloeitijden in de stad.

Breda: Impuls Ruimtelijke Adaptatie

Breda: Impuls Ruimtelijke Adaptatie

De Impuls Ruimtelijke Adaptatie vindt zijn oorsprong in de Duurzaamheidsvisie Breda 2030. In de Impuls staat hoe Breda handen en voeten geeft aan (het beperken van) de gevolgen van de klimaatverandering.

Haarlem klimaatadaptatieagenda

Haarlem klimaatadaptatieagenda

Uit een in 2016 uitgevoerde stresstest blijkt dat de stad te maken krijgt met hitteoverlast, droogte en een teveel aan water bij hevige regenval. Wat gaan de gemeente doen?

Nijmegen Ruimtelijk Kader Water

Nijmegen Ruimtelijk Kader Water

Leidraad voor de integratie van water en ruimtelijke ordening in het gemeentelijke beleid. De visie is uitgewerkt voor 5 stadsdelen. Duurzaam omgaan met water betekent dat water letterlijk en figuurlijk op de kaart moet staan in ruimtelijke plannen. Dit Ruimtelijk Kader Water Nijmegen helpt daarbij.