Apeldoorn: centrumvisie

Herinrichting Apeldoorn centrumgebied, met een impuls vanuit de natuurlijke alliantie. Het ontwerpatelier is gehouden om te verkennen welke kansen er zijn om de lopende plan processen te verrijken vanuit bodem, water, groen en klimaat.

Pitches

Verschillende vakspecialisten van de gemeente hebben in het begin van het atelier een korte introductie (pitch) gegeven over de betekenis van hun vakgebied voor het centrumgebied. Op basis van getoonde urgentie, opgaven, en ambities in de toelichtingen zijn 6 speerpunten benoemd.

  1. De sprengebeken zijn cruciaal voor de identiteit van Apeldoorn en het centrumgebied. De beken worden bovengronds hersteld. Bij herstel wordt een integrale doelstelling gehanteerd van duurzaam waterbeheer, ecologie, recreatie en cultuurhistorie.
  2. Wateroverlast moet worden tegengegaan. De gemeente moet een balans zoeken tussen problemen oplossen buiten de stad (bijvoorbeeld meer infiltratie in de bosgebieden) en gebruik van water in de stad (bijvoorbeeld voor vijvers en beken). Hierbij moet de relatie tussen riool en oppervlakkig afstromend water betrokken worden, ook moet rekening worden gehouden met 4 klimaatsituaties: normale situatie, heftige korte regen, langdurige regen, langdurige droogte.
  3. Door de klimaatveranderingen neemt de kans op hittestress flink toe. De overlast kan deels worden verminderd door koele wind naar het centrum te geleiden, maar het mag ook geen tochtgat worden. Nog beter is om verdamping in de stad te bevorderen door vergroening van daken en gevels.
  4. Ook schaduw, vergroenen en verblauwen verminderen hittestress. Ze zijn belangrijk voor de woonkwaliteiten, passen bij het karakter van Apeldoorn en kunnen bijdragen aan de thema’s Apeldoorn als gezinsstad en Apeldoorns Toplandschap.
  5. De levendigheid van het centrum (Citylife) moet verder versterkt worden. Dit kan gebeuren door onder andere intensivering van horeca en stedelijke bedrijvigheid.
  6. Als leidraad voor de algehele sfeer streeft de gemeente naar eenheid in het openbare gebied. Men beoogt een klassieke sfeer met referenties, die appelleren aan de historische betekenis van Apeldoorn.

Gemeente

Apeldoorn

Andere partijen

Waterschap Vallei en Veluwe, OVIJ

Kernvraag

Welke kansen zijn er om lopende planprocessen te verrijken vanuit bodem, water, groen en klimaat.

Contactpersoon