Haarlem klimaatadaptatieagenda

Effecten van klimaatverandering

Inwoners, bezoekers en bedrijven in Haarlem zullen steeds meer hinder ondervinden van de klimaatverandering. Uit een in 2016 uitgevoerde stresstest blijkt dat de stad te maken krijgt met hitteoverlast, droogte en een teveel aan water bij hevige regenval. Dit gebeurt vooral in het centrum en in de meest verdichtte en versteende wijken. In Haarlem zijn deze effecten extra groot vanwege het versteende karakter van de stad. De biodiversiteit van de stad verschraalt. Extra aandacht is nodig voor kwetsbare groepen als jonge kinderen, thuiswonende hoogbejaarden en verminderd zelfredzamen. Breed gedragen programma In deze notitie worden de maatregelen geschetst die Haarlem neemt om de negatieve effecten van klimaatverandering te keren. Per direct worden maatregelen per project in gang gezet. Maar er dient ook nog het nodige te worden uitgewerkt, want klimaat adaptatie is een nieuw en jong aandachtsgebied waar het instrumentarium niet voor het oprapen ligt. De gemeente is niet alleen aan zet. Zeventig procent van de ruimte in de stad is niet openbaar en in eigendom van particulieren. Voor de Openbare ruimte is de gemeente rechtstreeks verantwoordelijk en financiert en initieert maatregelen. voor de particuliere ruimte zijn dat in de eerste plaats ook onze corporaties, vastgoedontwikkelaars en bewoners. De rol van de gemeente is hier coördinerend en faciliterend.

Ambitie

Met een jaarlijks pakket aan maatregelen die we baseren op veertien in deze notitie vastgelegde uitgangspunten, bereiken we dat Haarlem in 2050 voldoet aan de doelstellingen die het Rijk stelt in de nationale klimaat adaptatie Strategie (NAS). De stad is dan maximaal ingericht op het opvangen van extremen in hitte en wateroverlast. In 2020 zullen we op alle beleidsvelden het instrumentarium verankerd hebben, wat met name gebeurt via gebiedsuitwerkingen. Wat gaan we per direct doen?

 • Klimaatadaptatiemaatregelen doorvoeren in het vernieuwd rioleringsplan (voor zover deze het rioolstelsel raken). Hier heeft dekking plaats uit de rioolheffing;
 • In projecten uit het Beheer en Onderhoud programma vanaf 2018 met een vast budget per jaar gerichte maatregelen nemen, zoals:
  • Groen en aantal bomen maximeren.
  • Afwaterputten vergroten.
  • Drinkwaterleidingen onder groen leggen (blijft water bij hitte koeler).
  • Waar het kan, afwateren via oppervlaktewater.
  • In verharding meer afwateringsgoten en waterdoorlatend asfalt.
  • Bij corporaties en ontwikkelaars klimaatadaptatiemaatregelen inbrengen en opnemen in onze programma’s van eisen.
  • Met sociale- en welzijnsinstellingen spreken om voor bewoners hitteplannen paraat te hebben.
  • Zorgen dat we maatregelen op MRA schaal tussen gemeenten goed afstemmen, zodat we gelijke voorwaarden stellen naar derden.
  • Samenwerken met het Rijk en andere overheden bij nog te verrichten onderzoek.
  • In collegenota’s een klimaatadaptatieparagraaf opnemen met verantwoording van te nemen maatregelen.
  • Aanstellen van een deeltijdcoördinator die samenhang en programmatische uitwerking bewaakt en de contacten onderhoudt naar andere overheden.

Wat gaan we daarnaast tot 2020 nog uitwerken?

 • Hoe we bewoners gaan stimuleren hun daken te vergroenen. Budget hiervoor wordt gereserveerd.
  • Of het mogelijk is om middels een korting op de OZB bewoners te stimuleren om de eigen woning klimaat adaptief in te richten. Kan dit en is dit operationeel en financieel haalbaar?
 • Het opstellen van gebiedsuitwerkingen op klimaat voor vijf stadsdelen.
 • Bezien of de neveneffecten (baten) van klimaat adaptatie beter inzichtelijk kunnen worden gemaakt door deze te kwantificeren in cijfers.
 • Om de twee jaar monitoren op effecten van maatregelen, waarbij nog moet worden uitgewerkt op welke wijze dit het beste kan.

Gemeente

Haarlem

Andere partijen

** nog in te vullen **

Kernvraag

** nog in te vullen **

Contactpersoon